Artikel

03.04.24

Er landmanden bare skyldig, indtil det modsatte er bevist

Et billede af en gyllevogn på en våd mark fik i går professor Stiig Markager til at forudse, at gylle fra markerne i år vil løbe direkte ud i åer og fjorde og føre til yderligere iltsvind, ikke bare til sommer, men mange år frem. Men er det noget professoren ved, eller er det bare almindelig mistænkeliggørelse af landmændene uden videnskabeligt belæg?
Det er hverken praktisk eller lovligt at køre gylle ud på vanmættede marker, men for professoren Stiig Markager er det præmissen for at forudsige stærkere iltsvind i de kommende år.
Det er hverken praktisk eller lovligt at køre gylle ud på vanmættede marker, men for professoren Stiig Markager er det præmissen for at forudsige stærkere iltsvind i de kommende år.

KONTRAST
I går blev du interviewet til DR's Radio P4 om våde marker, udledning af kvælstof til vandløb og fjorde, og hvordan det kan skabe truende iltsvind i de kommende år.

Du sagde, at bøndernes spredning af gylle i disse våde dage vil føre til øget iltsvind, ikke bare i den kommende sommer, men vi risikerer, at det er noget, der kommer tilbage og vil ske hver sommer i de kommende år.

Og overskriften på DR's hjemmeside lyder nu: ”Regn og gylle skaber iltsvind i danske have og fjorde”. Jeg vil gerne starte med at spørge dig, om du har dokumentation for, at spredning af gylle i den våde periode, som vi har oplevet her i det tidlige forår, har ført til en øget tilførsel af næringsstoffer?

Stiig Markager
Ja, det er velkendt, at en af de tre veje, hvor kvælstof og fosfor fra gyllen kommer ud i vandmiljøet, er overfladisk afstrømning, altså, hvor vandet løber oven på jorden. De andre veje er, når det trænger ned i det overfladenære grundvand, og hvor det kommer helt ned i det meget dybe grundvand. Men den vej for vandet, hvor det løber helt oven på jorden, den er betydende, når jorden er vandmættet. Og det siger jo ligesom sig selv, at når jorden er vandmættet, så kan vand og gylle ikke trænge ned i jorden, men vil løbe oven på jorden. Og det vil det gøre, indtil det kommer hen til det nærmeste vandløb. Når først det er ude i vandløbet, så er der jo kun timer eller dage til det er ude i fjorden. Og det vil sige, at den proces, som man kalder kvælstofånding, hvor kvælstoffet fjernes, det er så nitrat, vi taler om, den har ikke tid til at forløbe, og derfor er der en meget, meget større del af det kvælstof, som kommer på marken, som ender ude i fjorden, når man spreder det på en vandmættet jord.

KONTRAST
Den fremstilling tror jeg ikke ret mange er uenige i, heller ikke blandt landmændene selv. Men jeg spurgte dig, om du ved, om der nu, hvor det har regnet meget i det tidlige forår, har ført til en øget tilførelse af næring til de indre farvande fra landbrugets gylle? Er det noget, der er blevet målt? Er det blevet undersøgt?

Stiig Markager
Altså, de her processer er jo blevet undersøgt utallige gange.

KONTRAST
Ja, processen er velkendt, men for at det sker, kræver det jo, at der bliver kørt noget gylle ud på en vandmættet mark, hvorfra det så skyller af og løber ud i åen. Så jeg spørger, har du viden om, at landmændene dette forår opfører sig på den måde?

Stiig Markager
Ja, det er dokumenteret på billeder. Og DR havde også en dokumentation for det i sin fremstilling af det.

KONTRAST
Så du mener, at fordi man har taget billedet af en gyllevogn, så er det et generelt problem med landmændene, at de spreder deres gylle på vandmættede jorde?

Stiig Markager
Jeg siger ikke noget om skalaen. Altså, jeg siger, at hvis man gør det, så er det en meget uheldig måde at administrere sin gødning på og dyrke sin jord på, fordi det giver en meget større negativ miljøeffekt.

KONTRAST
Men du er vel bekendt med, at man har taget højde herfor i reglerne, så det jo rent faktisk er forbudt at sprede sin gylle på enten en oversvømmet mark eller en vandmættet mark?

Stiig Markager
Jeg kan ikke forholde mig til den enkelte landmand, og om der bliver et begået lovovertrædelser. Jeg udtaler mig kun om det generelle.

KONTRAST
Med ordet generelt mener du så, at der er et generelt problem med landmænd, som spreder gylle på vandmættede marker?

Stiig Markager
Jeg udtaler mig ikke om størrelsesordenen på, hvad det sker. Jeg siger, hvis man gør det, så er det en meget uheldig måde at administrere sin gylle på.

KONTRAST
Det er vel også derfor, det er forbudt?

Stiig Markager
Jo, selvfølgelig.

KONTRAST
Har du ikke en oplevelse af, at når du lader dig interviewe til Danmarks Radio P4, og siger, at landmændenes udkørsel af gylle nu vil føre til iltsvind, ikke bare til sommer, men starte en cyklus og give voldsomt iltsvind også i de kommende år, at du er med til at beskylde landmændene for noget, som du ikke har dokumentation for, at de rent faktisk gør?

Stiig Markager
Nej, fordi jeg sagde mange gange i det interview, at hvis det sker, så har det de her negative, uheldige konsekvenser. Jeg forholder mig ikke til, om det sker. Jeg kan se på forskellige sociale medier, at der er billeder af det, og journalisten fra Danmarks Radio havde fortalt mig, at han havde dokumentation for, at det skete på Fyn. Og det er så Danmarks Radio, der er ansvarlig for den dokumentation. Jeg siger, at hvis det sker, så har det de her uheldige konsekvenser.

KONTRAST
Er der noget i dine undersøgelser, eller i andres undersøgelser, som du kender til, som tidligere har dokumenteret, at landmændenes udbringning af gylle på vandmættede marker, eller oversvømmede marker, eller frosne marker, har ført til en større grad af iltsvind? Er det noget, som man tidligere har stødt på?

Stiig Markager
Der er jo rigtig meget dokumentation for, at jo mere kvælstof eller fosfor, der kommer ud i en fjord, jo større algevækst får du, og jo større grad er der de mere negative miljøeffekter.

KONTRAST
Det tror jeg ikke, vi er uenige om, men jeg spørger mere specifikt til, om den kobling mellem at køre gylle ud på en våd mark eller en oversvømmet mark, om det har givet anledning til iltsvind, Har man en form for en dokumentation for det, at det er sket?

Stiig Markager
Man har dokumentation for effekten af næringsstofferne ude i fjorden, og man har også dokumentation for, at udbringning af næringsstoffer, for eksempel gylle, på frossen jord eller vandmættet jord, fører til et større tab. Når man kobler de to ting sammen, så har man jo den samlede dokumentation, og det er vel også derfor, som du siger, at der er et forbud mod at udbringe det på frosne marker. Så jeg mener, at den her årsagssammenhæng er velbeskrevet og dokumenteret.

KONTRAST
Jamen, det tror heller ikke, nogen er uenige i. Men det er mere, om det er foregået? Altså har det givet iltsvind, fordi landmændene har opført sig på den måde?

Stiig Markager
Jeg synes, at dit spørgsmål er ulogisk, fordi hvis man tilfører kvælstof, og vi har den her dokumentation for, at det ender ude i fjorden, så har vi også dokumentation for, at det fører til iltsvind.

KONTRAST
Du forudsætter, at landmændene vil bryde forbuddet og alligevel køre gyllen ud, selvom det er forbudt. Altså det ligger vel implicit i, at du forudser, at det får en skadelig effekt, ikke?

Stiig Markager
Jeg forholder mig ikke til den enkelte landmands adfærd.

KONTRAST
Nej, men hvis nu landmændene beholder gyllen i deres gyllebeholdere, indtil marken er i stand til at modtage den, og så det kan sive ned og næringsstofferne gøre nytte, så kommer det vel ikke til at ske det, som du forudser med voldsommere iltsvind. Hvis der skal være en øget afstrømning af kvælstof fra gyllen til vandløbene og til fjordene, så må det vel skyldes, at landmændene bryder forbuddet og hælder gyllen ud på en mark, som ikke kan modtage den?

Stiig Markager
Øh, det kan jeg ikke forholde mig til.

KONTRAST
Det er du vel nødt til at forholde dig til, når du siger, at det er det, der kommer til at ske, at vi får øget iltsvind til sommer.

Stiig Markager
Hvis man gør det, så har vi disse negative virkninger, ja.

KONTRAST
Ja, men det gør de vel ikke landmændene, gør de? Hvorfor skulle de det? Altså så mister de jo deres næringsstoffer, som så ikke kan hjælpe planterne med at vokse. Kvælstoffet ligger jo så ude i fjorden og gør ingen nytte.

Stiig Markager
Jo, men der er jo også en modsatrettet interesse for landmanden, og det er, at han har nogle gyllebeholdere, der måske er godt og vel fyldte, og så vil han også gerne i gang med dyrkningen, såningen osv.

KONTRAST
Man kan jo heller ikke så på en mark, der er oversvømmet eller vandmættet, så det er jo i så fald ikke nogen løsning for landmanden.

Stiig Markager
Nej, men han kan jo være, at han håber på, at den snart tørrer ud, og så har han bragt gyllen ud, og så kan han komme videre med såningen.

KONTRAST
Du kan godt høre det, du har gang i. Det er sådan en form for mistænkeliggørelse af, at landmanden vil se stort på reglerne, fordi han skal i gang med sin såning, så jeg bringer bare gyllen ud, selvom jeg ikke må. Altså det er jo det, der er din præmis for, at det bliver et problem til sommer med øget iltsvind. Hvis den præmis ikke holder, og landmanden overholder reglerne, så er der jo ikke nogen øget afstrømning fra gyllen og heller ikke noget øget iltsvind, som du kan gøre landmanden ansvarlig for.

Stiig Markager
Jeg forholder mig ikke til den enkelte landmænds adfærd. Jeg forholder mig til den dokumentation, som DR har for, at der bliver bragt gylle ud på vandmættede marker på nuværende tidspunkt. Og så det regnvejr, der var i går, som jo ifølge DMI er det vådeste aprildøgn, man har målt. Og det bliver jeg så spurgt om, om det har en effekt, og det prøver jeg at gøre rede for, så godt jeg kan.

KONTRAST
Så du synes ikke, at du er ansvarlig for, at der kommer en overskrift på Danmarks Radios hjemmeside, som siger, at udbringning af gylle fører til iltsvind til sommer? Og at en hel masse landmænd føler sig mistænkeliggjort?

Stiig Markager
Nej, fordi jeg er ikke ansvarlig for dokumentationen for, at der sker lovovertrædelser.

KONTRAST
Er du ikke enig i, at fordi man har et billede af en gyllespreder på en våd mark, så er det ikke dokumentation for, at tilførslen af kvælstof til de indre farvevande er steget? Altså, det er vel ikke dokumentation for en videnskabsmand som dig at have et billede af en gyllevogn på en mark?

Stiig Markager
Jeg siger, at man skal skelne imellem, hvad der er ulovligt, og hvad der er uhensigtsmæssigt. Og jeg forholder mig ikke til den enkelte landmands adfærd, eller om noget er ulovligt eller ej. Det må andre gøre, og så må de lave en politianmeldelse, hvis der er nogen, der mener, at der er begået lovbrud.

KONTRAST
Grunden, til at jeg syntes, at jeg havde behov for at tale med dig, var for at få at vide, om vi må regne med, at der kommer øget iltsvind til sommer, fordi landmændene har opført sig uansvarligt eller ulovligt i de tidlige forår? Og det er faktisk det spørgsmål, jeg startede med, og det vil jeg også gerne slutte med. Er det noget, du har undersøgt som videnskabsmand, at det er sådan, landmændenes adfærd er, og det må vi gøre noget ved, eller er det i og for sig bare noget, du tror?

Stiig Markager
Jeg forholder mig som sagt ikke til landmændenes adfærd i forhold til, at noget er ulovligt eller ej. Jeg understreger igen, at det er uhensigtsmæssigt få kvælstof ud på det her tidspunkt af året i vores vandmiljø. Og at der er to faktorer, der bestemmer graden af iltsvind, Den væsentligste, det er, hvordan vejret bliver til sommer. Koldt og blæsende, så bliver der ikke så meget iltsvind. Varmt og stille vejr, så bliver der meget iltsvind. Det ved vi ikke noget om på nuværende tidspunkt. Den anden faktor er graden af algevækst, og den er startet her i marts måned, og der har vi data på nuværende tidspunkt, som viser, at den er usædvanligt høj. Det er også forventeligt, fordi vi har en usædvanlig høj tilføjelse af næringsstoffer på grund af denne her høje afstrømning, der fortsætter usædvanligt langt ind i algernes vækstsæson.

KONTRAST
Ja, men det er jo ikke nødvendigvis på grund af landmændenes gylle, vel? Altså, det er jo også på grund stærk strøm i vandløbene, og der er meget sediment, der bringes ud i fjordene, og der er meget vand, der er løbet gennem jorden, regnvand, altså. Det er jo ikke gyllen, der forårsager det, vel?

Stiig Markager
Altså, det gyllen og handelsgødningen, der bidrager med det kvælstof og fosfor, der kommer ud. Så er det rigtigt, at det er vandet, der transporterer det, og der er usædvanligt meget vand i øjeblikket. Måske er det en situation, vi skal vænne os til fremover. Og så er det jo, at vi må tilpasse vores landbrugsdrift til de naturmæssige forhold, vi har, hvis man skal overholde EU's vandrammedirektiv, og det er jo politisk vedtaget, at det skal man. Og der er en højere vinternedbør en af de faktorer, man må tilpasse sig. Og det kan godt betyde, at man må reducere de samlede kvælstoftilførsler yderligere. Og så er mit råd som fagperson, at man prøver at udbringe gyllen mest hensigtsmæssigt, og det er ikke på en vandmættet jord. Om det så er ulovligt eller ej i det enkelte tilfælde, det forholder jeg mig ikke til.

KONTRAST
Okay, Stiig. Jeg siger tak for det. Tak fordi jeg måtte få lov til at ringe til dig.

Nyhedsbrev

Bliv opdateret, når der er nyt fra
Kontrast

Indtast din e-mail-adresse, og få nyt fra det borgerlige Danmark, artikler, analyser, debatter, anmeldelser og information om fordele og tilbud fra Kontrast. 


Newsletter